Sou a: Inici / Àrees i projectes de govern / Mobilitat i seguretat / Tràmits i serveis / Sol·licitud llicència fira de novembre

Sol·licitud llicència fira de novembre

Qui ho pot demanar? 

Qualsevol persona física o jurídica que sigui comerciant que compleixi el requisits que estableix la legislació vigent, pel que fa l’exercici de la venda ambulant o no sedentària.

On es pot tramitar?

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Plaça de l’ajuntament, 1. 17520 Puigcerdà Girona.
Terminis de lliurament de la sol•licitud: de l’1 de gener al 31 de juliol.

Com es pot tramitar?

Presencialment o correu administratiu , no s’accepta per fax.
Per una tramitació més àgil, es recomana enviar la sol•licitud un única vegada i amb tota la documentació obligatòria.
NOTA: Correu administratiu és l'enviament per correu postal de la documentació requerida des de qualsevol oficina de Correus. El model de sol•licitud ha d’estar segellat pel personal de Correus amb la data que s’ha realitzat el tràmit. La data té efectes d’entrada a registre per tots els efectes.

Quin altre tràmit s’ha d’haver fet anteriorment?

1. Tenir document d’identitat.

2. Estar donat d’alta a la Seguretat social i al corrent del pagament de les cotitzacions.

3. Estar donat d’alta en l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques i al corrent del pagament de la tarifa, o bé, en el cas d’estar exempt, que està donat d’alta al cens d’obligats tributaris.

4. Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil de la parada, vigent durant els dies que dura aquesta fira-mercat.

5. Complir les condicions exigides per la normativa reguladora dels productes objecte de la venda ambulant o no sedentària.

6. En el cas de procedir de tercers països: ha de complir les obligacions establertes per la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i treball. En el cas de resultar adjudicatari d’una llicència, es compromet a acreditar documentalment aquesta situació.
 

Quina documentació s'ha de presentar?

 • Sol•licitud amb les dades de la persona sol•licitant, en què declari els metres quadrats que ocupa la parada, el producte de venda, el tipus d’ocupació i firaire. 
 • La documentació que cal aportar amb la sol•licitud és obligatòria, d’acord amb la legislació vigent:
   a) Declaració responsable, on el sol•licitant declara sota la seva responsabilitat d’acord amb el que estableix el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer.
   

*Si no presenta la documentació, s’entedrà que desisteix de la sol•licitud, quedant arxivada i anul•lada.

*Articles 42 i 71bis de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic i de les adm.públiques i del procediment adm comú. 


      Descàrrega del model de sol·licitud i declaració responsable

 

Quan de temps triga?

L’ajuntament li enviarà una autoliquidació d’acord amb l’informe emès per la Policia Local. L’informe es fa en funció de la capacitat del recinte firal i l’admissió de la sol•licitud per complir tots els requisits.
El termini de pagament de l’autoliquidació és el dia 30 de setembre.
Després del pagament de l’autoliquidació, la Policia Local expedirà la llicència municipal d’ocupació indicant el lloc de venda adjudicat.

Quines despeses hi ha?

Segons Ordenança 

Com es pot fer el pagament?

Mitjançant ingrés en el compte que s’indiqui a l’autoliquidació.
Si no es fa el pagament, la Policia Local no podrà tenir en compte la sol•licitud a l’hora de repartir els llocs disponibles del recinte firal.

Normativa:

16. ORDENANÇA FISCAL. TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US PUBLIC I INDUSTRIES DEL CARREC I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC

Protecció de dades:

NOTA: Les pàgina de tràmits i gestions de l'Ajuntament de Puigcerdà sol•licita als usuaris del servei dades de caràcter personal per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Puigcerdà, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Puigcerdà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar aquestes dades, o bé a oposar-vos al tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a l’Ajuntament de Puigcerdà, Pl. Ajuntament, 1. 

 

Accions del document

Destacats

 • Tauler d'anuncis
 • Urbanisme
 • Segell transparència
 • Avísos afectacions mobilitat
 • Ràdio Puigcerda