Sou a: Inici / Organització i informació institucional / Òrgans de Govern / La junta de govern local

La junta de govern local

La Junta de Govern Local actua com a òrgan executiu en el dia a dia de l'Ajuntament  després en dóna compte al Ple. 

 

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

 

Elecció dels seus membres

L’alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

 A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’alcalde.

 

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el Ple li delegui.

3. Les atribucions que l’alcalde li delegui.

4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

 

Queda constituïda en la següent forma:

  • PERE VALIENTE NAVARRO
  • MARIA CARME MAS COMAS
  • MARTA RUFIANDIS DANIEL
  • DOMINGO MORA LLUMÀ

 

Periodicitat

Es reuneix  setmanalment tots els dilluns a les 19:15 h.

 

Aqui podeu consultar les actes i convocatòries de la Junta de govern local

Accions del document

Destacats

  • Tauler d'anuncis
  • Urbanisme
  • Segell transparència
  • Avísos afectacions mobilitat
  • Ràdio Puigcerda