La junta de portaveus

La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal complementari constituït sota la presidència de l’alcalde per tots els portaveus dels grups municipals. Correspon a la Junta assessorar l’alcalde en qüestions d’ordre del Ple municipal, donar la seva opinió sobre assumptes de competència municipal o supramunicipal, i assessorar l’Alcaldia, sense que la seva opinió tingui caràcter vinculant.


La junta de portaveus de l'actual consistori està formada per:

 • President: Albert Piñeira i Brosel
 • Vocal: Pere Valiente Navarro
 • Vocal: Carme Mas Comas
 • Vocal: Marta Rufiandis Daniel
 • Vocal: Domingo Mora Llumà
 • Vocal: Mar Quera Bofarull
 • Vocal: Pere Tor Benazet
 • Vocal: Àlex Rubio i Quintana
 • Vocal: Alba Guirao Rodríguez

 

Periodicitat:

La Comissió de Coordinació del Govern Municipal es reunirà amb caràcter setmanal, preferentment tots els dilluns a la Casa Consistorial.

 

Funcions:

 • Estudi, informe i consulta dels assumptes que han de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de l’Ajuntament de Puigcerdà.
 • Estudi, informe i consulta dels diferents projectes, accions i polítiques públiques de l’Ajuntament de Puigcerdà.
 • Coordinació de les actuacions dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Puigcerdà.
 • Coordinació de l’acció de govern i de les diferents àrees i regidories del Consistori.
 • Coordinació de les relacions institucionals del Consistori.
 • Seguiment de l’acció de govern de les diferents àrees i regidories.
 • Coordinació de la comunicació del Consistori, les diferents activitats i els actes institucionals.

Accions del document

Destacats

 • Tauler d'anuncis
 • Urbanisme
 • Segell transparència
 • Avísos afectacions mobilitat
 • Ràdio Puigcerda