Esteu aquí: Inici Policia local Què fem

Què fem

Què fem

 • Seguretat ciutadana i ordre públic
 • Policia administrativa i de medi ambient
 • Policia de proximitat
 • Policia de trànsit, preventius d’alcoholèmia i controls de documentació
 • Educació viària
 • Compliment de les Ordenances Municipals
 • Gestió de vehicles abandonats
 • Objectes perduts
 • Control de mobiliari urbà i senyalització
 • Presència policial en les cruïlles escolars
 • Vigilància i cobertura a actes culturals, esportius i lúdics
 • Ocupacions de via pública
 • Tancaments de carrers
 • Mercat dels diumenges, festes i fires

 

FUNCIONS DE LES POLICIES LOCALS:

Article 11

Corresponen a les policies locals, en llur àmbit d'actuació, les funcions següents:
a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els
edificis, les instal•lacions i les dependències d'aquestes corporacions.
b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que
estableixen les normes de circulació.
c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà,
en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o
els cossos de seguretat competents.
d) Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels
reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions
i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent.
e) Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent.
f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la
comissió d'actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions
dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
g) Col•laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb la
Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment
de l'ordre en grans concentracions humanes
quan siguin requerides a fer-ho.
h) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.
i) Vigilar els espais públics.
j) Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant,
d'acord amb el que disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de
protecció de l'entorn.
l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el
municipi.
m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació
vigent, els sigui encomanada.
 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.