Esteu aquí: Inici Premsa Notes de premsa DECRET DE CONVOCATÒRIA SESSIO AJUNTAMENT EN PLE

DECRET DE CONVOCATÒRIA SESSIO AJUNTAMENT EN PLE

DECRET DE CONVOCATÒRIA SESSIO AJUNTAMENT EN PLE

Per la present em plau convocar-vos a la Sessió del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc, amb caràcter ORDINARI, i en primera convocatòria, el proper 18 de març de 2010 a les 13 hores a Sala d’Actes de la Casa Consistorial, per tal de tractar els assumptes inclosos en el següent

DECRET DE CONVOCATÒRIA SESSIO AJUNTAMENT EN PLE

DECRET DE CONVOCATÒRIA SESSIO AJUNTAMENT EN PLE


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   O R D R E   D E L   D I A :

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 1. Aprovació de les actes del les sessions ordinària 14 de desembre, extraordinàries de 8 i 27 de gener.

 

 

   

  •  

  •  

 1. Crema controlada  de part del bosc de Salteguet

 

 

   

  •  

  •  

 1. Reglament de

 

 

   

  • la Policia Local de Puigcerdà

  •  

 1. Bases  per regular els beneficiaris, mètode de càlcul i repartiment del xec per al foment del bon conductor

 

 

   

  •  

  •  

 1. Contracte de cessió d’us d’una planta del centre cívic a la parròquia de Puigcerdà

 

 

   

  •  

  •  

 1. Normes particulars del procés d’adjudicació d’un habitatge en règim de lloguer

 

 

   

  •  

  •  

 1. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 20 per adequar-la a l’IPC

 

 

   

  •  

  •  

 1. Ratificació de les resolucions alcaldia FEOSL 2010

 

 

   

  •  

  •  

 1. Ratificació de la resolució d’alcaidia relativa a canvi del destí de subvenció del PUOSC

 

 

   

  •  

  •  

 1. Donar compte  de les contractacions de personal altes i baixes.

 

 

   

  •  

  •  

 1. Precs i preguntes

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

De conformitat amb allò que disposa l’article 2 del Decret 731/1993, us notifico l’anterior resolució, fent-vos saber :

 

 

 

Que per la vàlida constitució del Ple es requereix l’assistència d’un terç com a mínim del número legal de membres.

 

 

 

Si en primera convocatòria no hi hagués aquest quòrum, s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies hàbils desprès; i si tornés a no haver-hi quòrum, la presidència deixarà sense efecte la convocatòria posposant l’estudi dels assumptes de la convocatòria per la primera sessió que es celebri amb posterioritat, sigui aquesta ordinària o extraordinària (art. 90 del ROF, 46.2.c) LBRL, i 95 de la Llei de regim local de Catalunya.

 

 

 

Es prega que en cas de no poder assistir-hi,  ho comuniqui a aquest Ajuntament, a través de

 

 

la seva Secretaria, indicant els motius que ho justifiquin.

 

 

 

 

 

 

Puigcerdà, 15 de març de 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat:

 

 

Pilar Arasanz Carilla

 

Secretària de l’Ajuntament de Puigcerdà

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.