Esteu aquí: Inici Premsa Notes de premsa Valorant la importancia i I'impacte del Follet,

Valorant la importancia i I'impacte del Follet,

Valorant la importancia i I'impacte del Follet,

David Ginesta President de l'Associació de comerciants de Puigcerdà

Valorant la importancia i I'impacte del Follet,

Valorant la importancia i I'impacte del Follet,Valorant la importancia i I'impacte del Follet, he cregut
oportú centrar-me a "vendre" les excel-Iencies del nos-
tre comerc. A vegades trobo a faltar que altres també ho
facin, ja que el comerç de la nostra vila és i ha d'ésser
un dels actius més importants com a atractiu i tots ens
n'hem de sentir orgullosos.
Perque tingueu una idea del que representa I'activitat
comercial a Puigcerdá, actualment tenim 250 establi-
ments comercials i estem donant feina a més de 700
persones. Les zones on podreu trabar comerços són la de l'Estació, I'avinguda de
Catalunya i la Baronia, la zona de la Duana i I'avinguda deis Pirineus, i la zona del
centre de Puigcerdá.
Basem el nostre comerç en aspectes com la modernitat, Ia qualitat, la varietat i el
tracte personalitzat... Tenim una oferta molt amplia per als nostres clients, que hi
poden trobar des de tot tipus de praductes alimentaris a equipament per a la perso-
na, també equipament per a la llar i lIeure i la cultura. A tota aquesta oferta hi hem
d'afegir tot tipus de serveis no comercials, perruqueries, agencies etc. i la nostra
 reconeguda oferta gastronomica i d'oci, que fa que Puigcerda gaudeixi de tots els
components per convertir-se en un lloc privilegiat i un centre comercial urbá,
El 2009 és va iniciar una nova remodelació urbanística del nostre poble. Es van
convertir per a vianants places que estaven molt degradades i que han d'ajudar a
millorar la imatge del nostre centre comercial, del qual ens sentim orgullosos.
Ara, però, toca finalitzar aquesta adequació del nostre poble amb la creació de les
infraestructures necessáries que facin que els nostres cornpradors i visitants tro-
bin el que busquen: facilitat d'accés, senyalització, aparcament, un mobiliari urbá
adequat, etc ... Per aixo l'Associació i l'Ajuntament estan treballant per anar millo-
rant tots els aspectes básics i que han de rellancar Puigcerda de nou a un nivell
d'excel-Iencia, I no podem deixar passar I'oportunitat que ens brinda aquest mitjá
de posar-nos també a disposició dels amics del comerc de Sarriá. Des d'aquí volem
fer arribar a l'Associació de Comerc de Sarriá els nostres desitjos de col·laboració i
quedar oberts per a qualsevol idea o suggeriment.
Moltes gràcies i molta sort.

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.