Ple Extraordinari d'Aprovació del Cartipàs (11/07/2023)

12/07/2023
Ajuntament de Puigcerdà

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ: https://www.youtube.com/watch?v=Xd9OLg-1md4&ab_channel=AjuntamentdePuigcerd%C3%A0

A) Part resolutiva
1. Expedient 1845/2023. Constitució, composició, integració i funcionament de la Comissió Especial de Comptes
2. Expedient 1859/2023. Constitució, composició, integració i funcionament del Ple
3. Expedient 1861/2023. Constitució, composició, integració i funcionament de la Junta de Govern Local
4. Expedient 1864/2023. Constitució, composició, integració de les Comissions Informatives Permanents
5. Expedient 1873/2023. Constitució, composició, integració i funcionament de la Junta de Portaveus
6. Expedient 1843/2023. Constitució, composició, integració i funcionament de la Comissió de Coordinació del Govern Municipal
7. Expedient 1876/2023. Nomenament de representants de l'Ajuntament en altres òrgans col·legiats
8. Expedient 1841/2023. Règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació

B) Activitat de control
9. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i de la designació dels seus integrants i portaveus
10. Donar compte de la creació de les regidories de l’Ajuntament de Puigcerdà
11. Donar compte de la delegació de competències de l’alcalde a favor dels regidors i regidores
12. Donar compte del nomenament dels Tinents d'Alcalde
13. Donar compte dels membres de la Junta de Govern Local