Ple extraordinari del 25 de març de 2022

25/03/2022
Ajuntament de Puigcerdà

Ple extraordinari de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 25 de març de 2022

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=t5Ajl5h0PpE

 

Assumptes de la convocatòria

A) Part resolutiva 

1. Expedient 83/2022. Proposta d’acord d’aprovació definitiva del pressupost general de l’ajuntament de puigcerdà i plantilla de personal per l’exercici econòmic 2022.

2. Expedient 76/2022. Proposta d'acord d'aprovació ordenança fiscal municipal núm. 4, la qual regula l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

3. Expedient 1632/2019. Proposta de modificació de les funcions de la Comissió de Coordinació del Govern Municipal descrites en l’acord del Ple de data 28/06/2019

4. Expedient 676/2022. Convalidació de l'omissió de la Funció Interventora.