Ple ordinari de l'11 d'abril de 2022

11/04/2022
Ajuntament de Puigcerdà

Ple extraordinari de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat de l'11 d'abril de 2022

 

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=GOHsUHTCpjQ

 

Assumptes de la convocatòria

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinaria anterior 17.02.2022

2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària anterior de 25.03.2022

3. Expedient 507/2022. Planejament General (Modificació)

4. Expedient 2772/2021. Sol·licitud d'Aprovació de Planejament de Desenvolupament

5. Expedient 2567/2021. Sol·licitud de Modificació del Planejament General

6. Expedient 20/2022. Ratificació decret d'alcaldia de l’increment retributiu per al personal al servei del sector públic previst la Llei 22/2021, de 28 de desembre, pel qual s’aproven les retribucions del personal al servei del sector públic. Aquest increment serà d'un 2% respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2021, i tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2022.

7. Expedient FACT-2021-3673. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit

8. Expedient FACT-2022-378. Proposta de Reconeixement extrajudicial de Crèdit

9. Expedient 1407/2014.Aprovació esmena acta d’atermenament realitzada en data 7/10/2015 entre les termes municipals de Puigcerdà i Fontanals de Cerdanya

10.Expedient 1636/2019. Modificació de l'acord de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local

11.Expedient 1824/2021. Proposta d’acord de cessió en precari d’un bé en favor de Fundació Hospital de Puigcerdà – finca situada a la plaça Santa María número 1

 

B) Activitat de control

12.Relació Decrets d'Alcaldia del 1.02.2022 a 31.03.2022

13.Relació contractacions altes i baixes del1.02.2022 a 31.03.2022

14.Dació de comptes al ple en relació al Decret d’Alcaldia número 2022/0472 de data 24 de març de 2022 de modificació pressupostària en la modalitat de generació de crèdit.

15.Informe de Secretaria sobre insuficiència de mitjans 16.Dació de comptes en relació al període mig de pagament a proveïdors – 1r trimestre 2022

 

C) Precs i preguntes