Ple ordinàri del 08/02/2021

09/02/2021
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinàri de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 8 de febrer de 2021.

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=7EEq-Lsjlnw

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 14.12.2020
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària urgent de 20.01.2021
3. Expedient 198/2021. Moció dels Grups de Junts per Puigcerdà i d’Esquerra
Republicana, d’adhesió al manifest per al desplegament de l’Administració de
la Generalitat a l’Alt Pirineu
4. Expedient 176/2021. Moció dels Grups Municipals de Junts per Puigcerdà i
d’Esquerra Republicana, en suport al conseller Bernat Solé, acusat de
desobediència greu per l’1 d’octubre
5. Expedient 87/2021. Proposta ratificació acord adhesió Manifest de les
empreses de distribució alimentària i begudes de la Cerdanya i Ripollès
6. Expedient 75/2021. Proposta ratificació acord adhesió al manifest del Món
local Pirineu i Aran
7. Expedient 63/2021. Proposta ratificació increment retribucions 2021 personal
de l'Ajuntament
8. Expedient 238/2021. Procediment Genèric - Resolució de discrepancies PLe -
reconeixement de l'obligació els fases A i D de les quals no estan subjectes a
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics d'acord amb l'article 17 del RD
424/2017
9. Expedient 231/2021. Omissió de la Funció Interventora
10.Expedient 239/2021. Procediment Genèric. Reconeixement d'obligacions
corresponents a la remesa comptable D/2020/22
11.Expedient 236/2021. Resolució de discrepàncies pel Ple ( objecció intervenció) Reconeixement d'obligacions les fases A i D de les quals no
estan subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics d'acord amb
l'article 17 del RD 424/2017
12.Expedient 233/2021. Modificació de Crèdit en la modalitat de transferència de
crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa
13.Expedient 2603/2016. Proposta d’aprovació de nomenament dels
representants de l’Ajuntament de Puigcerdà en els Òrgans Col•legiats del
Consorci Transfronterer Puigcerdà-Bourgmadame.
14.Expedient 1918/2018. Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
a l’ambit del PAU-29
15.Expedient 2374/2014. MPPOUM.AV.AMB.6033/2014. Casa Mata


B) Activitat de control


16.Relació decrets d'alcaldia del 01.12.2020 a 26.01.2021
17.Relació decrets d'alcaldia del 27.01.2021 al 31.01.2020
18.Relació altes i baixes de personal del 01.12.2020 a 31.12.2020
19.Informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials quart
trimestre del 2020.
20.Exp. 7/2021 Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de pròrroga
pressupostària
21.Exp. 240/2021 Dació de comptes en relació a les obligacions trimestrals de
subministrament d’informació d’Entitats Locals al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques – 4t trimestre 2020

 

C) Precs i preguntes