PLE ORDINÀRI DEL 10 D'AGOST DE 2020

10/08/2020
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinàri de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 10 d'Agost de 2020

Enllaç a la gravació del ple.
https://www.youtube.com/watch?v=hgjnysUIeFw
 
Ordre del dia:
 

A) PART RESOLUTIVA

  • Aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de 08.06.2020
  • Aprovació de l'acta de la sessió anterior extraordinària de 07.07.2020
  • Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal referent a la regulació de les situacions relatives de les activitats comercials respecte als edificis d’habitatges a la CLAU 5 de Puigcerdà.
  • Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Puigcerdà, referent a l’ampliació dels usos del sector SUP-24, Polígon Industrial de Sant Marc, Puigcerdà.
  • Modificació de l'ordenança fiscal número 39 reguladora del preu públic per a la prestació del servei de Conservatori de Música dels Pirineus.
  • Moció de l’Ajuntament de Puigcerdà per instar les Institucions estatals i Europees a l’adopció de diferents mesures que ajudin els Ens Locals a afrontar la situació creada per la pandèmia del coronavirus (covid-19)

B) ACTIVITAT DE CONTROL

  • Relació decrets d'alcaldia del 01.06.2020 a 31.07.2020
  • Relació altes i baixes de personal del 1.06.2020 al 31.07.2020
  • Dació de comptes en relació a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’Entitats Locals al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – 2n trimestre 2020 Exp: 1760/2020
  • Dació de comptes en relació a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’Entitats Locals al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – 2n trimestre 2020.Exp. 1762/2020

C) PRECS I PREGUNTES