Ple ordinàri del 14/12/2020

14/12/2020
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinàri de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 14 de desembre de 2020

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=05cvliJ49B4&feature=youtu.be

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 19.10.2020

2. Aprovació de l'acta de la sessió extròrdinaria de 23.11.2020

3. Expedient 277/2020.Proposta d'acord de modificació puntual del POUM referent a la regulació de les situacions relatives de les activitats comercials respecte als edificis d’habitatges, a la CLAU 5 de Puigcerdà.

4. Expedient 2514/2020. Proposta d'acord per declarar el Mas Florensa (Mas Florensa de Dalt, Mas Florensa de Baix i el Closal del Mas Florensa), i el Mas Sant Marc (Mas d’en Candi) com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

5. Expedient 2456/2020. Proposta d’acord pel que s’estableix que el règim de funcionament de la delegació conferida a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals és el regulat al pla de serveis aprovat per xaloc (BOP de Girona
núm. 135 de 15 de juliol de 2020)

6. Expedient 2725/2020. Proposta d’acord d’aprovació del Pla Normatiu Municipal 2021

7. Expedient 2724/2020. Planificació i Ordenació de Personal. Proposta d'acord aprovació modificació plantilla de personal 2020.

8. Expedient 2751/2020. Nota d'objecció - Reconeixement de l'obligació les fases A i D de les quals no estan subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017

9. Expedient 2747/2020. Omissió de la Funció Interventora - Convalidació de l'omissió de la funció interventora

10.Expedient 2754/2020. Nota d'objecció Patronat de turisme de Puigcerdà. Reconeixement de l'obligació les fases A i D de les quals no estan subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017


B) Activitat de control
11.Relació decrets d'alcaldia del 01.10.2020 a 30.11.2020

12.Relació altes i baixes de personal del 01.10.2020 a 30.11.2020

13.Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdit Exp 2391/2020

14.Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de modificació de crèdits en la modaliat de transferència de crèdit Exp. 2462/2020

15.Exp. 2729/2020 Dació de comptes en relació a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’Entitats Locals al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – 3r trimestre 2020

 

C) Precs i preguntes