Ple ordinàri del 17 d'agost de 2022

17/08/2022
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinàri de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 17 d'agost de 2022

 

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=sZa_lY5uatA

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior 13/06/2022
2.Expedient 2567/2021. Sol·licitud de Modificació del Planejament General
3.Expedient 1883/2022. Omissió de la Funció Interventora
4.Exp. FACT-2021-3657. Reconeixement extrajudicial de crèdit
5.Exp. FACT-2022-1774. Tramitació conjunta de factures -- Reconeixement extrajudicial de crèdit (REC)


B) Activitat de control
6.Donar compte de la relació de Decrets d'Alcaldia 01/06/2022 a 31/07/2022
7.Donar compte les baixes i altes de personal de 01/06/2022 a 31/07/2022
8.Exp: 1880/2022. Dació de comptes en relació a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’entitats locals al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – 2n trimestre 2020

9.Exp. 781/2022. Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 2022-0935 de data 10 de juny de 2022, modificació de crèdits núm. 007/IR/2022, amb la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit.
10.Exp. 703/2022. Dació de comptes en relació al període mig de pagament a proveïdors – 2n trimestre 2022.


C) Precs i preguntes