PLE ORDINÀRI DEL 19 D'OCTUBRE DE 2020

19/10/2020
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinàri de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 19 d'octubre de 2020

Enllaç a la gravació del ple. 

https://www.youtube.com/watch?v=hgjnysUIeFw

 

A) Part resolutiva

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 10.08.2020

2. Expedient 2314/2020. Modificació de Crèdit. Suplement de crèdit

3. Expedient 2282/2020. Proposta d'acord per a l'acceptació de l'objeció formulada per l'òrgan interventor i ordenació de pagaments.

4. Expedient 2325/2020. Proposta d’acord sobre la convalidació de l’omissió de la funció interventora dels expedients número: FACT-2020-2687, FACT-2020-2744, FACT-2020-2142, FACT-2020-2385, FACT-2020-1737, FACT-2020-2794, FACT-2020-2795 I FACT-2020-2796.

5. Expedient 762/2020. Proposta d'acord de modificació del Pla Normatiu Municipal 2020.

6. Expedient 1880/2020.Moció de proposta d’acord de creació d’un Ens participatiu i transversal per a la reactivació social, cultural i econòmica de la Vila de Puigcerdà, presentada per Grup Municipal ERC-AM de Puigcerdà

7. Expedient 2290/2020. Moció del Grup Municipal de Junts per Puigcerdà, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya

 

 

B) Activitat de control

 

8. Relació decrets d'alcaldia del 01.08.2020 a 30.09.2020

9. Relació altes i baixes de personal del 01.08.2020 a 30.09.2020

10. Exp. 2276/2020. Informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials tercer trimestre del 2020.

11. Exp. 1693/2020. Dació de comptes al Ple de la Corporació en relació al Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2019.

12. Exp. 792/2020. Dació de compte de l’informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament de Puigcerdà de l’exercici 2019

13. Exp. 1981/2020. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de modificació de crèdits en la modalitat de generació de crèdit.

14. Exp. 2149/2020 Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de modificació de crèdits en la modaliat de transferència de crèdit.

15. Exp. 1960/2020.Dació de compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini per al finançament de les operacions de capital previstes en l’annex d’inversions del pressupost de l’Ajuntament de Puigcerdà per l’exercici 2020.

16. Exp. 2067/2020. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de modificació de crèdits en la modaliat de transferència de crèdit.

17. Exp. 2028/2020. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de modificació de crèdits en la modaliat de generació de crèdit.

18. Exp. 1957/2020. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de modificació de crèdits en la modaliat d’incorporació de romaments.

 

 

C) Precs i preguntes