AJUTS LLIBRES DE TEXT DE PRIMÀRIA - CURS 2020/2021

22/01/2021
Ajunatment de Puigcerdà


Del 21 al 30 de gener es poden sol∙licitar els ajuts per llibres de text i material escolar per als alumnes de primària de Puigcerdà (escoles Alfons I, Llums del Nord i Vedruna).

L’import de l’ajut és de 30 € per infant.

Enguany, i com a conseqüència de la COVID19, les sol∙licituds es realitzaran de forma telemàtica i l’ingrés s’efectuarà per transferència bancària.

Per ser beneficiari de l’ajut, cal complir els següents requisits:

- Ser pare, mare o tutor legal d’alumnes de primària escolaritzats i empadronats a Puigcerdà.
- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i dels tributs municipals.
- No estar incurs en cap dels supòsits de les prohibicions per rebre subvencions continguts a la Llei general de subvencions.

Les sol∙licituds s'han de demanar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Puigcerdà: https://www.puigcerda.cat