Ple extraordinari del 12 de juliol de 2021

12/07/2021
Ajuntament de Puigcerdà

Ple extraordinari de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 12 de juliole de 2021

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


1.Estat dels expedients de contractació d'obres a la remodelació de la Plaça Dionís Puig i primer tram del Camí d'Ur
2.Donar comptes per part de l'equip de govern de les possibles sancions de trànsit condonades sense informe favorable dels diferents estaments de l'Ajuntament. Ànalisi dels fets i situació generada.
3.Proposta de creació, si s'escau, d'una Comissió Especial Informativa d'Invenstigació, d'acord a l'article 124.3 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals i definir, si s'escau, membres de la comissió i presidència compartida entre els tres grups amb representació municipals, així com establir calendari de les sessions.