Ple extraordinari del 7 de juny de 2021

07/06/2021
Ajuntament de Puigcerdà

Ple extraordinari de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 7 de juny de 2021

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva
1.Expedient 642/2021. Proposta aprovació inicial derogació Ordenança Municipal Reguladora de l’Ocupació de la Via Pública mitjançant quioscos de caràcter fix
2.Expedient 171/2021. Sol·licitud de bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
3.Expedient 691/2021. Convalidació de l'omissió de la funció interventora
4.Expedient 1635/2019. Proposta d’acord de modificació de l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.
5.Expedient 496/2021. Tancament i Liquidació del Pressupost - Compte general de l'Ajuntament de Puigcerdà de l'exercici econòmic 2019
6.Expedient 1160/2021. Proposta aprovació inicial derogació Ordenança Fiscal núm. 28 Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per la prestació de Serveis del Casals d’Estiu.


B) Activitat de control
---
C) Precs i preguntes
---