Ple ordinàri del 12 d'abril de 2023

12/04/2023
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinàri de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 12 d'abril de 2023

 

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=7Aoic5q4Hl0

 

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària 12/12/2022
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior extraordinària 28/12/2022
3.Expedient 2953/2022. Planejament General (Modificació)
4.Expedient 1158/2019. Cessions de Béns. Aprovació addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre la Fundació ADIS i l’Ajuntament de Puigcerdà, relatiu a la cessió d’us del local situat al C/ Solana 2, de Puigcerdà, i el posterior canvi de titular del cessionari de Fundació Privada ADIS per la Cooperativa de Treballadors i Usuaris incorpora’m SCCL
5.Expedient 3073/2022. Aprovació Pla Local de Joventut de Puigcerdà per al quadrienni 2022-2026
6.Expedient 1629/2019. Modificació d'acord de regulació de la Junta de Govern Local
7.Expedient 1632/2019. Modificació d'acord de regulació de la Comissió deCoordinació del Govern Municipal
8.Expedient 3074/2022. Nòmines. Increment retributiu personal funcionari i laboral
9.Expedient 2191/2022. Modificació de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10.Expedient FACT-2023-743. Tramitació conjunta de factures - Reconeixement extrajudicial de crèdit
11.Expedient 2409/2022. Operacions de Crèdit. Convalidació del Decret d’Alcaldia número 1612 de 08/11/2022
12.FACT-2023-212. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit


B) Activitat de control
13.Donar compte de la relació de Decrets d'Alcaldia 28/11/2022 a 30/03/2023
14.Donar compte les baixes i altes de personal de 01/12/2022 - 31/03/2023
15.Donar compte modificació pressupostària en la modalitat d'incorporació de romanent afectat
16.Dació de comptes al Ple - Pressupost prorrogat per a l'any 2023


C) Precs i preguntes