Ple ordinàri del 12 de desembre de 2022

12/12/2022
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinàri de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 12 de desembre de 2022

 

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=ETIk3u2t2rs&t=4007s

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 10/10/2022
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior extraordinària urgent 25/11/2022
3. Expedient 507/2022. Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal - Text Refós Novembre 2022- a l’àmbit de la UA-10, «Villa San Antonio», situada al Camí d’Ur número 2
4. Expedient 2855/2022. Pla Normatiu Municipal 2023 de l’Ajuntament de Puigcerdà
5. Expedient 83/2022. Modificació de la Plantilla orgànica 2022
6. Expedient 20/2022. Increment retribucions personal de l’administració en aplicació de la "Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 - increment addicional del 1'5 "Real Decreto-ley 18/2022
7. Expedient 2132/2022. Declaració del bé immoble com a Bé Cultural d'Interès Local i inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del Museu Cerdà
8. Expedient 2134/2022. Declaració del bé immoble com a Bé Cultural d'Interès Local i inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del Casino Ceretà de Puigcerdà
9. Expedient 2131/2022. Declaració del bé immoble com a Bé Cultural d'Interès Local i inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català de l'Escola de Música Issi Fabra

B) Activitat de control

10.Donar compte de la relació de Decrets d'Alcaldia de 30/09/2022 a 27/11/2022
11.Donar compte les baixes i altes de personal de 01/10/2022 - 30/11/2022

12.Donar compte d’un decret d’alcaldia de modificació pressupostària - modificació de crèdits n. º 013/GC/2022, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit
13.Donar compte al Ple de la modificació pressupostària- modificació de crèdits amb la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit
14.Donar compte del període mig de pagament a proveïdors – 3r trimestre 2022

C) Precs i preguntes

-