Ple ordinari del 13 de desembre de 2021

13/12/2021
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinari de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 13 de desembre de 2021

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=XA8f879hA98

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva

001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 11.10.2021 (Favorable)

002 - Proposta d’acord d’aprovació de l’Acord organitzatiu de regulació de la celebració a distància de Ple, Junta de Govern Local i la resta de comissions telemàtiques.  (Favorable)              

003 - Proposta d’acord d’aprovació del Pla Normatiu Municipal 2022 (Favorable)           

004 - Aprovació de Factures - Acceptació de l'objecció formulada per l'òrgan interventor i ordenació de pagaments (Favorable)

005 - Omissió de la Funció Interventora (Favorable)       

006 - Nota objecció 003/2021 - Reconeixement de l'obligació les fases A i D de les quals no estan subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017 (Favorable)      

007 - PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL 2021 (Favorable) 

008 - Pla Estratègic de Subvencions 2021_2023 (Favorable)       


B) Activitat de control

009 - Relació de Decrets d'Alcaldia del 1.10.2021 al 30.11.2021.                

010 - Relació de contractacions de les contractacions i baixes de personal del període del 1.10.2021 al 30.11.2021.         

011 - Informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials tercer trimestre del 2021.


C) Precs i preguntes
---