Ple ordinàri del 14 de juny de 2021

14/06/2021
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinàri de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 14 de juny de 2021

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=RC54htmz70s

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 08.02.2021
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior extraordinària de 07.06.2021
3. Expedient 1399/2021. Proposta d'acord de modificació de les indemnitzacions per assistència a comissions informatives del Ple 28/06/2019 Cartipàs Municipal.
4. Expedient 1918/2018. Proposta d'acord de modificació del Planejament General
5. Expedient 1379/2021. Bonificació ICIO 95% base imposable en virtut de l'establert art.103.2 R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la realització dels treballs de substitució de finestres i colꞏlocació de lames de protecció solar, en la finca situada al C/Escoles Pies, núm. 46 - Institut "Pere Borrell"
6. Expedient 1230/2021. Dictamen del Grup Municipal de Junts per Puigcerdà, en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb diversitat funcional visual en l’àmbit de l’Ocupació Pública.
7. Expedient 1229/2021.Dictamen del Grup Municipal ERC-AM per a l’impuls i foment del consum d’energia 100% verda, amb el canvi per part de l’Ajuntament de Puigcerdà de distribuïdora elèctrica garantint que l’origen de la mateixa és 100% de fonts renovables.
8. Expedient 1228/2021. Dictamen del Grup Municipal Junts per Puigcerdà en defensa de l'esport per a tothom
9. Expedient 1260/2021. Convalidació de l'omissió de la Funció Interventora
10.Expedient 1445/2021. Convalidació de l'omissió de la funció interventora

B) Activitat de control
11.Relació altes i baixes de personal del 01.01.2021 al 31.05.2021
12.Relació Decrets d'Alcaldia del 01.02.2021 a 31.05.2021
13.Exp. 1261/2021.Informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials primer trimestre 2021
14.Exp. 1291/2021.Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de modificació de crèdits en la modaliat de transferència de crèdit
15.Exp. 1263/2021.Dació de comptes en relació a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’Entitats Locals al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – 1r trimestre 2021


C) Precs i preguntes