Procés de selecció d’educadors/es de l’Escola Bressol de l’Ajuntament de Puigcerdà

04/11/2021
Ajuntament de Puigcerdà

El pròxim 10 de novembre finalitza el període de presentació de sol·licituds per poder participar en el procés de selecció d’educadors/es de l’Escola Bressol de l’Ajuntament de Puigcerdà. 

Descripció i especificacions de la plaça objecte de la convocatòria:
-Subgrup classificació: C1
-Sou: corresponent al subgrup C1
-Nivell del complement de destinació: 16
-Modalitat del contracte: laboral temporal.
-Jornada: s’ajustarà a les necessitats del servei, prenent com a referència 1642 hores anuals i 37,5 hores setmanals (de dilluns a divendres).
-Horari: a distribuir segons les necessitats del servei.
-Sistema de selecció: concurs lliure.
-Titulació exigida i que s’ha d’acreditar: Cicle formatiu de grau superior de Tècnic Superior en Educació Infantil o titulació superior relacionada amb el lloc de treball.

Aquesta borsa tindrà una vigència de 2 anys, prorrogable per un any més, des de la data del primer nomenament o fins que l’Ajuntament de Puigcerdà aprovi una altra convocatòria per al mateix objecte abans de dit termini.


Les bases del procés selectiu les trobareu publicades al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Puigcerdà. 


Per més informació podeu trucar al 972 88 06 50.