Sanejament i reordenació de l’abocador municipal i de l’antic escorxador de Puigcerdà

17/10/2023
Ajuntament de Puigcerdà

La Regidoria de Desenvolupament Urbà, Activitats, Obres i Serveis de l’Ajuntament de Puigcerdà treballa per rehabilitar ambdós espais i donar-lis un nou ús cultural, de treball o d'emmagatzematge

L’Ajuntament ja ha retirat més de 2.000 m3 de runes de l’abocador municipal, ubicat a l’antic heliport de la Vila. Del total de residus, els quals van ser abocats per tercers aliens al consistori, un 65% provenien de la construcció i demolició, però també s’hi podien trobar residus vegetals (30%) i residus banals (5%), com plàstics i fustes.

L’actuació s’ha dividit en tres fases: s’ha fet una tria dels residus, els quals han sigut carregats en camions i, posteriorment, han sigut traslladats als dipòsits o plantes corresponents pel seu correcte reciclatge.

Des del moment en què el consistori va ser conscient que s’estava produint una negligència greu en la gestió de les deixalles dipositades, es va decidir actuar amb una doble voluntat: sanejar la zona per evitar un abocament incontrolat i sistemàtic de residus i, d’altra part, restaurar i restablir la qualitat paisatgística i ambiental del indret.

El contracte és per tres anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo un més, i amb un valor global de 65.350 € + IVA.

Per altra banda, l’Ajuntament també està treballant per rehabilitar i reordenar l’edifici on estava ubicat l’antic escorxador municipal amb la intenció d’habilitar un espai de treball i emmagatzematge per les colles carrossaires de la comarca. A més, a l’edifici se li podria donar un ús cultural i podria ser aprofitat per associacions i entitats que requereixin un espai d’assaig ampli i diàfan.

Les actuacions concretes a realitzar són: la realització d’una rampa i l’obertura nova a la façana de la nau de l’antic escorxador, l’enderroc i extracció de les parets divisòries i de la runa del seu interior i l’extracció de l’aïllant de sota la coberta. El pressupost destinat a les mateixes és de 39.230 € + IVA.

El nostre compromís amb el medi ambient, la qualitat paisatgística i ambiental i la cultura de la nostra comarca és clar i ferm.