Ple ordinari de l'11 d'octubre de 2021

11/10/2021
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinàri de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat l'11 d'octubre de 2021

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=YPxmSkTc4CM

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 09.08.2021
2. Expedient 1824/2021. Proposta d’acord de la cessió en precari de la finca identificada com a finca 254 al Registre de la Propietat de Puigcerdà i que es troba situada a la plaça Santa Maria 1 (anteriorment, carrer Carol 30), 17520 de Puigcerdà (Girona), a favor de: Fundació Hospital de Puigcerdà.
3. Expedient 2253/2021. Proposta d'acord de derogació de l'Ordenança municipal reguladora de convivència ciutadana i via pública
4. Expedient 2501/2021. Nota objecció 002/2021 - Reconeixement de l'obligació les fases A i D de les quals no estan subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017
5. Expedient 2497/2021. Omissió de la Funció Interventora


B) Activitat de control
6. Relació de Decrets d'Alcaldia del 1.08.2021 a 30.09.2021
7. Relació de contractacions de les contractacions i baixes de personal del període 1.08.2021 a 30.09.2021
8. Expedient núm: 1495/2021. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de modificació de crèdits en la modaliat de generació de crèdit
9. Expedient núm.: 2240/2021.Dació de comptes decret modificació pressupost .
10.Exp.1263/2021Dació de comptes en relació a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’Entitats Locals al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – 2n trimestre 2021


C) Precs i preguntes