Educació

SOL∙LICITUDS AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR PER ALS

ALUMNES DE PRIMÀRIA.

 

A partir d’avui 21 de gener es poden sol∙licitar els ajuts per a l’adquisició de llibres o material escolar per als alumnes escolaritzats i empadronats al municipi de Puigcerdà. L’import de l’ajut és de 30 euros per infant. En total es repartiran 503 ajuts per import de 15.090€

Enguany, i com a conseqüència de la crisis sanitària ocasionada per la pandèmia de COVID19, les sol∙licituds es realitzaran de forma telemàtica i l’ingrés s’efectuarà per transferència bancària al compte indicat.

 

Per tal de ser beneficiari de l’ajut, cal complir els següents requisits:

  • Ser pare, mare o tutor legal d’alumnes de primària escolaritzats i empadronats a Puigcerdà.
  • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General Seguretat Social, així com estar al corrent de pagament de tots els tributs municipals.
  • No estar incurs en cap dels supòsits de les prohibicions per rebre subvencions continguts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 

El termini per a la presentació de les sol∙licituds finalitza el dia 30 de gener de 2021.