Treballa a l'Ajuntament

Processos selectius

Processos selectius per cobrir places amb caràcter permanent, o bé borses de treball per a interinitats.

Estats: 🟢Convocatòria oberta 🟡Pendent de convocatòria 🔴Convocatòria finalitzada


 LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ

🔴Convocatòria finalitzada

Termini per presentar sol·licituds: Del 03/05/2022 a 9/05/2022.

L'Ajuntament de Puigcerdà té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb el procediments establerts en el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de cobertura no definitiva del lloc de treball d’habilitació nacional en el següent ordre de preferència en la prestació de serveis:
1. Nomenament provisional
2. Comissió de serveis
3. Acumulació


Aquest lloc de treball té les següents característiques:


1.- Descripció del lloc de treball
Nom del lloc: Secretaria
Grup d'accés: A subgrup A1
Nivell: 26
Sou base anual (14 pagues): 16.392,90 €
Complement de destí anual (14 pagues): 10.917,62 €
Complement específic anual (14 pagues): 39.556,16 €

2.- Requisits de participació
Ser personal funcionari de carrera de l’escala d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala Secretaria.
En el cas de no presentar-se cap funcionari de carrera de la subescala Secretaria, es tindran en compte les sol·licituds presentades per part de funcionaris de carrera de l’escala d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional d’altres subescales.

3.- Funcions del llocs de treball
Les funcions previstes a la normativa específica de l’escala de personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretaria.

 


PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ DE TRES BORSES DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL GRUP/SUBGRUP A1, TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, TÈCNIC EN ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA I TÈCNIC SUPERIOR ESPECIALISTA EN DRET, PER L’AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ. OPOSICIÓ

 

🔴Convocatòria finalitzada

Termini per presentar sol·licituds: Del 15/04/2022 a 4/05/2022.

1) Objecte i funcionament de la convocatòria.
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir tres borses de treball de personal funcionari interí del grup/subgrup A1, Tècnic d’administració general, Tècnic en administració econòmica i Tècnic superior especialista en dret, per la cobertura d’una plaça vacant per cada borsa fins a la seva provisió definitiva.


Descripció i especificacions de les places objecte de la convocatòria:
-Grup classificació: A1
-Sou: corresponent al subgrup A1
-Nivell del complement de destinació: 24
-Modalitat del nomenament: funcionari interí.
-Jornada: 100% de la jornada
-Horari: a distribuir segons les necessitats del servei.
-Sistema de selecció: oposició lliure.
-Titulació exigida i que s’ha d’acreditar*:

  • Tècnic d’administració general : qualsevol títol universitari de Llicenciatura, Diplomatura i Grau. En els supòsits en què la Llei exigeixi un altre títol universitari, és aquest el que s’ha de tenir en compte.
  • Tècnic d’administració econòmica : Llicenciatura, Diplomatura i Grau en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en ADE, en Economia o en Ciències Actuarials i Financeres, o títol de grau corresponent.
  • Tècnic superior especialista en dret: Llicenciatura o Grau en Dret.

Altres requisits:
1.Nivell de coneixements de la llengua catalana: C1
2.Nivell de coneixements de la llengua castellana: C1. Les persones aspirants estrangeres, excepte les nacionals dels estats de parla hispana.
Aquesta borsa tindrà una vigència de 2 anys, prorrogable per un any més, des de la data del primer nomenament o fins que l’Ajuntament de Puigcerdà aprovi una altra convocatòria per al mateix objecte abans de dit termini.

Les sol·licituds es presentaran únicament mitjançant model normalitzat “Sol·licitud de participació en processos selectius creació borsa de treball (presentació documentació)”, de forma presencial o telemàtica per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, disponible en el Catàleg de Tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Puigcerdà https://puigcerda.eadministracio.cat/info.1, en el termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.