Accés a la informació pública

Aquest apartat permet sol·licitar l'exercici del dret d'accés per part dels ciutadans que segons l'establert en la normativa sobre Transparència i en la Constitució Espanyola, podent exercir-ho sol·licitant accedir a la informació pública, arxius i registres.  L'òrgan competent resoldre la sol·licitud d'accés és l'alcalde.

Igualment es pot consultar l'estat de tramitació se les sol·licituds fetes l'any en curs i l'anterior.