Oficina Municipal d'Escolarització

Horari: Els dimarts d'11 a 12.30h

L’Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament en el procés d’escolarització de l’alumnat, en els centres educatius finançats amb fons públics.

L’OME intervé en el procés d’escolarització de l’educació infantil, de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria (ESO).

Les funcions de l’OME són: informar i orientar les famílies sobre l’oferta educativa dels centres educatius; rebre sol·licituds d’admissió i comprovar-ne la presentació de tots els requisits, durant el període de preinscripció; remetre les sol·licituds als centres escollits en primera opció i publicar la relació de l’alumnat inscrit i admès.

L’Oficina Municipal d’Escolarització té com a finalitats:

 • Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit d’actuació, mitjançant la comissió d’escolarització.
 • Orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa.
 • Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions del decret de preinscripció i matrícula i de les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització.

 


PREINSCRIPCIÓ A CENTRES EDUCATIUS DURANT EL CURS ESCOLAR:

MATRÍCULA VIVA

Què és?

 • Acompanyament en el procés per sol·licitar una inscripció a un centre docent del municipi durant el curs escolar (fora del termini de preinscripcions) per canvi de domicili o altres circumstàncies excepcionals.

A qui està adreçat?

 • Al pare, mare, tutor/a o persona autoritzada a sol·licitar el canvi de centre de l’infant o adolescent.

Com es realitza?

 • El tràmit l’ha de fer el pare, mare, tutor/a o persona autoritzada a sol·licitar el canvi de centre de l’infant o adolescent.
 • S’ha de presentar la documentació necessària a l’OME de Puigcerdà, a la 2ª planta de de l’ajuntament de Puigcerdà (documents originals -no fotocòpies- i traduïts) o bé de forma telemàtica aquí.
 • Un cop rebuda la sol·licitud, el o la tècnica de l’àrea informa i comunica als Serveis educatius de la Cerdanya i a l’inspector/a d’ensenyament la sol·licitud. Després de que els Serveis educatius entrevistin la família sol·licitant, inspecció assigna la plaça escolar. i s’informa a la família i escola/institut.
 • El pare, mare, tutor/a o persona autoritzada realitza la matrícula al centre educatiu assignat per l’inspector/a.
 • Cal estar empadronat al municipi de Puigcerdà.

On es realitza la matrícula viva?

DE FORMA PRESENCIAL: Els dimarts d'11 a 12.30h.

OME Puigcerdà – Ajuntament de Puigcerdà

Plaça de l’Ajuntament 1 – Àrea d’Educació 2n Pis.

Telèfon: 972880650. Ext 134.

 

DE FORMA TELEMÀTICA: Els 365 dies de l'any les 24h del dia.

SOL·LICITUD AQUÍ

 

Quina documentació cal presentar tant de forma presencial com telemàtica?

 • Certificat d’empadronament del nen o nena.
 • Certificat de convivència.
 • Document identificatiu del pare, mare, tutor/a o persona autoritzada (DNI, NIE, passaport, etc.).
 • Document identificatiu del nen o nena si en te (DNI, NIE, passaport, etc.).
 •  En cas del tutor/a o persona autoritzada, caldrà presentar un document que ho acrediti.
 • Document que demostri la filiació del nen o nena (llibre de família o partida de naixement).
 • Carnet de vacunes.
 • Targeta sanitària del nen o nena.

Si en teniu també podeu presentar:

 • Carnet de família nombrosa o monoparental.
 • Certificat de disminució de l’alumne/a o d’un familiar directe.
 • Certificat mèdic de malaltia crònica de l’alumne/a.

Cal presentar original i fotocòpia de tota la documentació.