Concurs subministrament material esportiu

Descripció

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Puigcerdà amb diferents estratègies i actuacions promourà l’activitat física i l’esport en el municipi. Aquestes iniciatives, tenen la intenció d’engrescar la ciutadania per tal d’incrementar els nivells d’activitat física, i així aconseguir una població més activa.

Per tal de desenvolupar una major adherència, les persones participants en aquestes activitats participaran en diferents sortejos. És per aquest motiu que es crea aquest concurs, on s'hi poden presentar tots els establiments comercials que puguin subministrar el material sol·licitat.

Objecte del concurs

Aquest concurs té per objecte encarregar el subministrament de material esportiu divers per atendre les necessitats organitzatives i de gestió en les activitats esportives programades des d’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Puigcerdà.

Requisits de participació

  1. Establiment comercial especialitzat en la venda de material esportiu localitzat en el municipi de Puigcerdà.
  2. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Puigcerdà, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

Material

Els diferents materials així com les unitats objecte de subministrament són els que es mostren a continuació:

Justificació del preu

Els comerços hauran de presentar el preu unitari màxim de cada material. Es calcularan els costos indirectes de forma automàtica com es mostra a la següent taula.

El valor global del subministrament d’aquest concurs s’estima en 1.390,80 € (IVA exclòs).

Valoració de les ofertes

Els comerços hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el preu de 1.390,80 €, IVA exclòs.

Aquest criteri es valorarà amb l’aplicació de la fórmula següent:

On: 1 = Import de l’oferta que es valora 2 = Millor oferta presentada

El comerç adjudicatari serà aquell que obtingui una major puntuació.

Criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o desproporcionats:

S’apreciarà que una oferta conté valors anormals o desproporcionats quan el seu percentatge de baixa respecte al pressupost bases del concurs (1.390,80€) sigui superior a la mitjana de les baixes en 10 punts percentuals. 

Obligacions del comerç adjudicatari

El comerç adjudicatari d’aquest concurs, designarà una persona per a la interlocució, coordinació i seguiment del subministrament amb l’Ajuntament de Puigcerdà. El material s’haurà de subministrar a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Puigcerdà, baixos Carrer Major, 50 (Plaça del Call).

El nivell d’acabat del subministrament ha de ser òptim i s’ha de correspondre a les característiques descrites en el pressupost presentat. Qualsevol element que presenti clares deficiències de producció podrà ser rebutjat, anant a càrrec del comerç adjudicatari els costos derivats. 

Forma de pagament

El 50% del pagament del subministrament s'efectuarà 15 dies després d’haver acceptat el pressupost del comerç adjudicatari. L’altre 50% es realitzarà un cop s’hagi subministrat tot el material descrit en el pressupost acceptat.

Propostes

Les propostes es poden presentar del 14 al 25 de juny enviant un correu electrònic a esport@puigcerda.cat adjuntant els documents que trobareu a continuació.