Ajudes al lloguer 2024

Ajut al lloguer per a persones entre 36 i 64 anys a data 26/02/2024, amb concurrència pública competitiva

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.

Presentació de sol·licituds: del dia 15/04/2024 fins el 10/05/2024


Documentació que cal adjuntar obligatòriament amb la sol·licitud (tingueu preparat amb pdf per adjuntar):

 • Contracte de lloguer, cessió o d’habitació, així com annexes si n’hi ha. Tots els fulls i degudament signats per ambdues parts.
 • Tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2024. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.
 • Full de transferència bancària (SEPA)* o document equivalent com el certificat de titularitat del vostre compte bancari. Document que cal imprimir i es troba juntament amb la sol·licitud. Cal que estigui signat i segellat per l’entitat bancària al lloc específic del document i el/la sol·licitant signar on posa creditor.

Altra documentació que no podem consultar i cal aportar

 • NIE de tots els membres de la unitat de convivència (en cas de DNI, no cal).
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Sentència de guàrdia i custòdia de menors, si s’escau.

IMPORT LÍMITS DE LLOGUER

1. Per habitatge o preu de cessió d’ús:

Demarcació de Girona 650 €/m
Demarcació de Lleida 600 €/m

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 € a tot el territori de Catalunya.

2. Per habitació

Demarcació de Girona 350 €/m
Demarcació de Lleida 300 €/m

Enllaços d'interès

Per més informació, podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Puigcerdà, a través del correu electrònic habitatge@puigcerda.cat o parroyo@puigcerda.cat i de les extensions de telèfon 102 o 117.


Ajut al lloguer per a joves de 35 anys o menys a data 26/02/2024, amb concurrència pública competitiva

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.

Presentació de sol·licituds: del dia 11/03/2024 fins el 12/04/2024


Documentació que cal adjuntar obligatòriament amb la sol·licitud (tingueu preparat amb pdf per adjuntar):

 • Contracte de lloguer, cessió o d’habitació, així com annexes si n’hi ha. Tots els fulls i degudament signats per ambdues parts.
 • Tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2024. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.
 • Full de transferència bancària (SEPA)* o document equivalent com el certificat de titularitat del vostre compte bancari. Document que cal imprimir i es troba juntament amb la sol·licitud. Cal que estigui signat i segellat per l’entitat bancària al lloc específic del document i el/la sol·licitant signar on posa creditor.

Altra documentació que no podem consultar i cal aportar

 • NIE de tots els membres de la unitat de convivència (en cas de DNI, no cal).
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Sentència de guàrdia i custòdia de menors, si s’escau.

IMPORT LÍMITS DE LLOGUER

1. Per habitatge o preu de cessió d’ús:

Demarcació de Girona 650 €/m
Demarcació de Lleida 600 €/m

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 € a tot el territori de Catalunya.

2. Per habitació

Demarcació de Girona 350 €/m
Demarcació de Lleida 300 €/m

Enllaços d'interès

Per més informació, podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Puigcerdà, a través del correu electrònic habitatge@puigcerda.cat o parroyo@puigcerda.cat i de les extensions de telèfon 102 o 117.


Ajut al lloguer per a persones de 65 anys o més a data 26/02/2024, amb concurrència pública competitiva

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.


Presentació de sol·licituds: del dia 27/02/2024 fins el 27/03/2023

Documentació que cal adjuntar obligatòriament amb la sol·licitud (tingueu preparat amb pdf per adjuntar):

 • Contracte de lloguer, cessió o d’habitació, així com annexes si n’hi ha. Tots els fulls i degudament signats per ambdues parts.
 • Tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2024. El pagament del lloguer s’ha de fer per transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de finques, ingrés en compte o bizum. No s’accepta rebuts manuals.En tots els casos ha de quedar clar: qui paga, qui cobra, import del lloguer, concepte, mes que es paga i compte bancari del propietari/a (si és el cas).
 • Full de transferència bancària (SEPA)* o document equivalent com el certificat de titularitat del vostre compte bancari. Document que cal imprimir i es troba juntament amb la sol·licitud. Cal que estigui signat i segellat per l’entitat bancària al lloc específic del document i el/la sol·licitant signar on posa creditor.

Altra documentació que no podem consultar i cal aportar

 • NIE de tots els membres de la unitat de convivència (en cas de DNI, no cal).
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Sentència de guàrdia i custòdia de menors, si s’escau.

IMPORT LÍMITS DE LLOGUER

1. Per habitatge o preu de cessió d’ús:

Demarcació de Girona 650 €/m
Demarcació de Lleida 600 €/m

Fins a 900,00 €/m per a famílies nombroses, famílies monoparentals i persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.Import que es contempla és la suma de: renda de lloguer + endarreriments + obres de millora + IBI + taxa escombraries. No despeses de comunitat. No pàrquing, traster o similars sempre que constin desglossats al contracte i/o annex.

2. Per habitació

Demarcació de Girona 350 €/m
Demarcació de Lleida 300 €/m

Enllaços d'interés

Per més informació, podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Puigcerdà, a través del correu electrònic habitatge@puigcerda.cat o parroyo@puigcerda.cat i de les extensions de telèfon 102 o 117.


Informació addicional

Signatura electrònica:

En cas de no tenir cap signatura electrònica compatible amb la presentació de sol·licituds a la Generalitat de Catalunya, es recomana l’IDcatmòbil per la seva senzilla i us podeu donar d’alta per internet:

 

Com donar-se d’alta a l’IDcatmòbil

a/ Les persones amb DNI i TIE podran fer-ho telemàticament.

b/ Les persones que tenen NIE no poden donar-se d’alta telemàticament, cal fer-ho presencialment a les oficines tramitadores: a Puigcerdà, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a l’edifici del Consell Comarcal de la Cerdanya

Cal demanar cita prèvia al 972 880 279 - 972880311 // horari de 9,00 h. – 14,00 h. i 15,00 h. a 17,00 h.

c/ També podeu demanar cita prèvia a les oficines tramitadores en cas d’alguna incidència en l’alta telemàtica.

Documentació relacionada