Ajut al lloguer per a persones de 36 anys o més

Ajut al lloguer per a persones de 36 anys o més.

Persones que tinguin un contracte de lloguer, un contracte de cessió o una habitació en lloguer. En aquest darrer cas, caldrà aportar del consentiment de la propietat.

Presentació de sol·licituds: del dia 28/06/2022 fins el 15/07/2022.

Per presentar la sol·licitud per internet cal tenir signatura electrònica, si no la teniu d’altres anys podeu donar-vos d’alta a l’Idecatmòbil https://idcatmobil.seu.cat/  .

S’adjunta manual per fer l’alta.

(s’aconsella fer la presentació per internet davant la manca de personal a l’oficina i es prioritzarà les persones amb discapacitat i/o amb limitacions digitals justificades)

 

Documentació que cal adjuntar obligatòriament amb la sol·licitud:

  • Contracte de lloguer, cessió o d’habitació, així com annexes si n’hi ha. Tots els fulls i degudament signats per ambdues parts

 

  • Tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2022

El pagament del lloguer s’ha de fer per transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de finques, ingrés en compte o bizum. No s’accepta rebuts manuals.

En tots els casos ha de quedar clar: qui paga, qui cobra, import del lloguer, concepte, mes que es paga i compte bancari del propietari/a (si és el cas)

 

  • Full de transferència bancària (SEPA)* o document equivalent com el certificat de titularitat del vostre compte bancari. (us l’adjunto, ojo! 2 fulls, imprimir a dos cares).

Cal que estigui signat i segellat per l’entitat bancària i el/la sol·licitant signar on posa creditor.

 

Link presentació de la sol·licitud

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

S’adjunta un manual per fer la presentació electrònica

 

IMPORT LÍMITS DE LLOGUER

  • Per habitatge o preu de cessió d’ús      

demarcació de Girona 650,00 €/m

demarcació de Lleida 600,00 €/m

Fins a 900,00 €/m per a famílies nombroses, famílies monoparentals i persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.

Import que es contempla és la suma de: renda de lloguer + endarreriments + obres de millora + IBI + taxa escombraries. No despeses de comunitat. No pàrquing, traster o similars sempre que constin desglossats al contracte i/o annex

  • Per habitació                                                  

demarcació de Girona 350,00 €/m

demarcació de Lleida 300,00 €/m

 

Altra documentació que no podem consultar i cal aportar

  • NIE de tots els membres de la unitat de convivència (en cas de DNI, no cal)
  • Llibre de família, si s’escau
  • Sentència de guàrdia i custòdia de menors, si s’escau

 

S’adjunta un manual per fer la presentació electrònica

Per més informació, podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Puigcerdà, a través del correu electrònic  habitatge@puigcerda.cat


Enllaços d'interès


Documentació relacionada


Signatura electrònica:

En cas de no tenir cap signatura electrònica compatible amb la presentació de sol·licituds a la Generalitat de Catalunya, es recomana l’Idecatmòbil per la seva senzilla i us podeu donar d’alta per internet:

 

Com donar-se d’alta a l’Idecatmòbil

a/ Les persones amb DNI i TIE podran fer-ho telemàticament.

b/ Les persones que tenen NIE no poden donar-se d’alta telemàticament, cal fer-ho presencialment a les oficines tramitadores : a Puigcerdà, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a l’edifici del Consell Comarcal de la Cerdanya

Cal demanar cita prèvia al 972 880 279 - 972880311 // horari de 9,00 h. – 14,00 h. i 15,00 h. a 17,00 h.

c/ També podeu demanar cita prèvia a les oficines tramitadores en cas d’alguna incidència en l’alta telemàtica.