Sol·licitud d'ús d'un local de titularitat municipal

L’Ajuntament de Puigcerdà cedeix l’ús dels locals socials d’Age i Vilallobent així com la sala de convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà per a la realització d’activitats de caràcter públic o privat.

 

Per a l’ús d’altres espais municipals podeu contactar amb l’Àrea de cultura a cultura@puigcerda.cat.

 PREUS

L’Ordenança fiscal núm 17 “Preu públic pel lloguer de sales de titularitat municipal” publicada al BOP núm. 214 del 8 de novembre de 2019 estableix els següents preus de lloguer, fiança i bonificacions per als locals municipals de Puigcerdà. 

Podeu consultar l'ordenança fiscal AQUI: 

Sala de convencions i audiovisuals del Museu Cerdà de Puigcerdà

1 dia - 200 €

½ dia - 100 €

Fiança - 400 €

Local d’Age

Ús fins a 6 hores - 75 €

Ús fins a 12 hores - 150 €

Fiança - 300 €

Local de Vilallobent

Ús fins a 6 hores - 150 €

Ús fins a 12 hores - 300 €

Fiança - 600 €


BONIFICACIONS:

Segons estableix l'ordenança fiscal núm. 17,  al pagament de l’import del preu públic s’estableixen les bonificacions generals següents:

 

  1. Si el sol·licitant és una administració pública, els seus organismes autònoms, les societats de capital íntegrament públic i qualsevol altre organisme públic, per actes d’interès general, que puguin comportar un benefici o siguin d’interès pel municipi. Bonificació del 100%.
  2. Si el sol·licitant és una entitat, associació o persona física sense ànim de lucre, per a l’organització d’actes de caràcter social, cultural, divulgatiu o d’interès local, excepte si realitza activitats obertes al públic amb cobrament d’entrada o quota. Bonificació del 100%.
  3. En el cas del Local d’Age: Si el sol·licitant és persona física, empadronada al municipi de Puigcerdà i resident al nucli d’Age. Bonificació del 100% del preu públic i de la fiança.
  4. En el cas del Local de Vilallobent: Si el sol·licitant és persona física, empadronada al municipi de Puigcerdà i resident al nucli de Vilallobent. Bonificació del 100% del preu públic i de la fiança.