Ple ordinari del 13 de juny de 2022

14/06/2022
Ajuntament de Puigcerdà

Ple extraordinari de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 13 de juny de 2022

 

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=iZtz_0A8_BI

 

Assumptes de la convocatòria

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1119/2022 Varis Urbanisme i obres: Realització d’una rotonda a la zona del Torniquet en direcció a Ur.

3. Expedient 344/2021 Proposta de resolució de les al·legacions presentades per RE 2022-E-RC- 1968 de 25/04/2022 i aprovació definitiva modificació puntual del Pla Parcial SUD-39 "Camí de la Pedragosa".

4. Expedient 1350/2022. Participació en Organismes o Institucions: Proposta d’acord d’adhesió de l'àmbit territorial del municipi de Puigcerdà al Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya - programa LEADER de la Unió Europea en el marc del Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC) 2023-2027.

5. Expedient 1356/2022. Proposta d’acord de ratificació del Decret d’Alcaldia número 2022-756 de 17/05/2022 relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració interinstitucional per a la licitació i gestió de la subvenció per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de les comarques de muntanya i l’Aran per a l’any 2022.

6. Expedient 1824/2021. Proposta resolució recurs de reposició interposat pel portaveu del Grup municipal d’ERC contra l’acord de Ple de data 17/02/2022.

7. Expedient 1345/2022. Festes: Proposta d’acord d’aprovació de fixació de les festes locals del municipi de Puigcerdà, Age, Vilallobent, Ventajola i Puigcerdà per l’any 2023.

8. Expedient 475/2022. Tancament i Liquidació del Pressupost - compte general exercici econòmic 2020.

9. Expedient FACT-2022-1324. Tramitació conjunta de factures - Reconeixement extrajudicial de crèdit.

10.Expedient FACT-2022-1185.Tramitació conjunta de factures - Reconeixement extrajudicial de crèdit

11.Expedient FACT-2022-535. Tramitació conjunta de factures - Reconeixement extrajudicial de crèdit

12.Expedient FACT-2021-2961.Tramitació conjunta de factures - Reconeixement extrajudicial de crèdit

13.Expedient FACT-2022-586. Tramitació conjunta de factures - Reconeixement extrajudicial de crèdit

14.Expedient 1367/2022. Convalidació de l'omissió de la Funció Interventora.

15.Expedient 1353/2022. Modificació de Crèdits número 009/GC/2022.

16.Expedient 1381/2022. Moció per a garantir la participació dels sectors de la comunitat educativa en la programació de l’oferta educativa de la nostra vila.

 

B) Activitat de control

17.Relació de Decrets d'Alcaldia 1/04/2022 fins 31/05/2022

18.Relació de les contractacions i baixes de personal des de 1/04/2022 fins 31/05/2022.

19.Expedient 1090/2022 Dació de comptes al Ple en relació al decret d'alcaldia número Resolució_DECRET 2022-0718 [Resolució d'Alcaldia] d''aprovació d'una modificació de crèdit en la modalitat de generació de crèdit.

20.Expedient 1111/2022 Dació de comptes al Ple en relació al decret d'alcaldia número DECRET 2022-0716 [Decret d'alcaldia 004 TC 2022] d'aprovació d'una modificació pressupsotària en la modalitat de transferència de crèdit.

21.Expedient 1191/2022 Dació de comptes al Ple en relació al decret d'alcaldia número Resolució_DECRET 2022-0757 [Resolució d'Alcaldia] d'aprovació d'una modificació de crèdit en la modalitat de generació de crèdit.

 

C) Precs i preguntes