Ple ordinari del 9 d'agost de 2021

09/08/2021
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinari de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 9 d'agost de 2021

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=U_7fjbW-Ugk

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 14.06.2021
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària anterior de 12.07.2021
3. Expedient 1721/2021. Proposta d'acord d'aprovació de fixació de les festes locals al municipi de Puigcerdà, Age, Vilallobent, Ventajola i Puigcerdà per a l'any 2022.
4. Expedient 1399/2021. Proposta d'acord de modificació de les indemnitzacions per assistència a la Comissió Especial de Comptes del Ple 28/06/2019 Cartipàs Municipal.
5. Expedient 1824/2021. Proposta d'acord de cessió en precari de la finca situada a la Plaça Santa Maria 1 de Puigcerdà a favor de la Fundació Hospital de Puigcerdà.
6. Expedient 1818/2021. Proposta d'acord de modificació de la plantilla orgànica 2021
7. Expedient 1962/2021. Proposta d’acord d’acceptació de l'Encàrrec del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a gestionar la Unitat d'Escolarització Compartida de Puigcerdà.
8. Expedient 1963/2021. Omissió de la Funció Interventora - Convalidació de l'omissió de la funció interventora


B) Activitat de control
9. Relació de contractacions de les contractacions i baixes de personal del període 1/6/2021 fins 31/7/2021
10.Relació de Decrets d'Alcaldia del 1-06-2021 a 28-07-2021
11.Relació de Decrets d'Alcaldia del 29.07.2021 al 31.07.2021
12.Exp. 1261/2021 Informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials segon trimestre del 2021.
13.Exp. 1270-2021Dació de compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Puigcerdà de l’exercici 2020
14.Exp. 1885/2021- Dació de compte de la modificació de crèdit del pressupost general per incorporació de romanents de l'exercici 2020 al pressupost de l'exercici 2021


C) Precs i preguntes
---